Genesis 1:1

Bij aanvang schiep God de hemelen en de aarde.    

Strong

H7225H1254H430H853H8064H776    

Concordant Literal Version (second revision)

VertalingVertaling
In a beginning Elohim created the heavens and the earthIn een begin schiep Elohim de hemel en de aarde

Concordant Literal Version 2003

VertalingVertaling
(Genesis 1:1) Created by the Elohim were the heavens and the earth.De hemelen en de aarde zijn geschapen door de Elohim.

King James

VertalingVertaling
In the beginning God created the heaven and the earth.In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

VertalingVertaling

Statenvertaling

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Herziene Statenvertaling

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Naardense bijbel

Bij begin is God gaan scheppen, de hemelen en het aardland.

Versverwijzingen

Job 38:4 (Statenvertaling)
Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

Psalmen 33:6 (Statenvertaling)
Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

Psalmen 89:11 (Statenvertaling)
(89:12) De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond.

Psalmen 136:5 (Statenvertaling)
Dien, Die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Handelingen 14:15 (Statenvertaling)
En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;

Handelingen 17:24 (Statenvertaling)
De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

Hebreeën 11:3 (Statenvertaling)
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Opmerkingen

In de meeste bijbels wordt hier verwezen naar Job 38:4. Dit zou je kunnen uitbreiden naar Job 38:4-7.