Genesis 1:6

En God zei: Laat er een atmosfeer zijn in het midden van het water, zodat het scheiding maakt tussen water en water!    

Strong

H559H430H1961H7549H8432H4325H1961H914H996H4325  

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim said: Let an atmosphere come to be in the midst of the waters, that it may be separating waters from waters. And it came to be so.En Elohim zei: Laat er een atmosfeer in het midden van de wateren komen, zodat het de wateren van de wateren kan scheiden. En het werd zo.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Become shall an atmosphere in the midst of the water, and coming is a separation between water and water.En de Elohim zegt: ‘Wordt een atmosfeer midden in het water, en komen is een scheiding tussen water en water.

King James

EngelsVertaling
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.  En God zei: Laat er een uitspansel zijn in het midden van de wateren, en laat het de wateren scheiden van de wateren.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

Herziene Statenvertaling

En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

Naardense bijbel

Dan zegt God: geschiede er een gewelf in het water, geschiede er scheiding tussen water en water!

Versverwijzingen

Psalmen 33:6 (Statenvertaling)
Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

Psalmen 104:2 (Statenvertaling)
Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn.

Psalmen 136:5 (Statenvertaling)
Dien, Die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Spreuken 8:28 (Statenvertaling)
Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;

Jesaja 42:5 (Statenvertaling)
Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:

Jeremía 10:12 (Statenvertaling)
Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand.

Jeremía 51:15 (Statenvertaling)
Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand;

Opmerkingen