Genesis 1:9

Bronvertaling
  (Genesis 1:9) En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, samenvloeien in één plaats, zodat de droge land zichtbaar wordt. En het werd zo.  
The Sacred Scriptures  (ISA)
EngelsVertaling
And Elohim said: Let the waters under the heavens flow together into one confluence, that the dry ground may appear. And it came to be so.En Elohim zei: Laat het water onder de hemel samenvloeien in één samenvloeiing, zodat de droge grond kan verschijnen. En het werd zo.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Flow together shall the water from under the heavens to one place, and appear shall the dry land.” And coming is it to be so.En de Elohim zegt: ‘Samen zal het water van onder de hemel naar één plaats stromen en het droge land verschijnen.’ En het komt eraan.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 said,H559 Let the watersH4325 underH4480 H8478 the heavenH8064 be gathered togetherH6960 untoH413 oneH259 place,H4725 and let the dryH3004 land appear:H7200 and it wasH1961 so.H3651En God zei: Laat de wateren onder de hemel tot één plaats samenkomen en laat het droge land verschijnen; en zo was het.
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (TheWord)
En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
Naardense bijbel (WEB)
Dan zegt God: dat de wateren onder de hemel te hoop lopen naar één oord, en zichtbaar worde het droge! en zo geschiedt.