Genesis 1:9

En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, samenvloeien in één plaats, zodat het droge land zichtbaar wordt. En het werd zo.  

Strong

H559H430H6960H4325H8478H8064H413H4725H259H7200H3004H1961H3651

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim said: Let the waters under the heavens flow together into one confluence, that the dry ground may appear. And it came to be so.En Elohim zei: Laat het water onder de hemel samenvloeien in één samenvloeiing, zodat de droge grond kan verschijnen. En het werd zo.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Flow together shall the water from under the heavens to one place, and appear shall the dry land.” And coming is it to be so.En de Elohim zegt: ‘Samen zal het water van onder de hemel naar één plaats stromen en het droge land verschijnen.’ En het komt eraan.

King James

EngelsVertaling
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.En God zei: Laat de wateren onder de hemel tot één plaats samenkomen en laat het droge land verschijnen; en zo was het.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.

Herziene Statenvertaling

En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.PDF

Naardense bijbel

Dan zegt God: dat de wateren onder de hemel te hoop lopen naar één oord, en zichtbaar worde het droge! en zo geschiedt.

Versverwijzingen

Job 26:10 (Statenvertaling)
Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis.

Job 38:8 (Statenvertaling)
Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam?

Psalmen 24:2 (Statenvertaling)
Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren.

Psalmen 136:6 (Statenvertaling)
Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Opmerkingen