Genesis 1:11

Bronvertaling
En God zei: Laat het land groen worden met vegetatie: met kruiden die zaad op het land zaait en de fruitboom, die het zaad in de vrucht, elk naar zijn soort, op het land brengt. En het werd zo.    
Concordant Literal Version (second revision)
EngelsVertaling
And Elohim said: Let the land become verdant with vegetation: with herbage yielding seed on the land and the fruit tree bearing fruit according to its kind, whose seed is in it. And it came to be so.  En Elohim zei: Laat het land groen worden met vegetatie: met kruiden die zaad op het land voortbrengen en de fruitboom vruchtdragend naar zijn soort, wiens zaad erin zit. En het werd zo.  
Concordant Literal Version 2003
EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Verdant shall become the land with verdure; with herbage seeding seed for its from-kind and for its likeness. and with the fruit tree whose seed is in it yielding fruit for its from-kind on the land.” And coming is it to be so.  En zeggende is de Elohim: “Groen zal het land met groen worden; met kruiden zaaigoed voor zijn van-soort en voor zijn gelijkenis. En met de fruitboom waarvan het zaad daarin vrucht van zijn voor-van-soort op het land brengt. ” En het komt eraan.
King James+
EngelsVertaling
And GodH430 said,H559 Let the earthH776 bring forthH1876 grass,H1877 the herbH6212 yieldingH2232 seed,H2233 and the fruitH6529 treeH6086 yieldingH6213 fruitH6529 after his kind,H4327 whoseH834 seedH2233 is in itself, uponH5921 the earth:H776 and it wasH1961 so.H3651  En God zei: Laat de aarde gras voortbrengen, het kruid dat zaad voortbrengt, en de fruitboom vrucht voortbrengend naar zijn aard, wiens zaad in zichzelf is, op de aarde: en zo was het.
Das Konkordante Neue Testament
DuitsVertaling
  
Statenvertaling
En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
Herziene Statenvertaling
En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.
Naardense bijbel
Dan zegt God: laat het land groen doen groeien, een gewas dat zaad zaait, een vruchtdragend geboomte dat vrucht maakt naar zijn verschil met daarin zijn zaad over het land! en zo geschiedt.