Genesis 1:11

En God zei: Laat het land groen worden met vegetatie: met kruiden die zaad op het land zaaien en de fruitboom, die het zaad in de vrucht, elk naar zijn soort, op het land brengt. En het werd zo.   

Strong

H559H430H1876H776H1877H6212H2232H2233H6086H6529H6213H6529H4327H834H5921H1961H3651

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim said: Let the land become verdant with vegetation: with herbage yielding seed on the land and the fruit tree bearing fruit according to its kind, whose seed is in it. And it came to be so.  En Elohim zei: Laat het land groen worden met vegetatie: met kruiden die zaad op het land voortbrengen en de fruitboom vruchtdragend naar zijn soort, wiens zaad erin zit. En het werd zo.  

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Verdant shall become the land with verdure; with herbage seeding seed for its from-kind and for its likeness. and with the fruit tree whose seed is in it yielding fruit for its from-kind on the land.” And coming is it to be so.En zeggende is de Elohim: “Groen zal het land met groen worden; met kruiden zaaigoed voor zijn van-soort en voor zijn gelijkenis. En met de fruitboom waarvan het zaad daarin vrucht van zijn voor-van-soort op het land brengt. ” En het komt eraan.

King James

EngelsVertaling
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
En God zei: Laat de aarde gras voortbrengen, het kruid dat zaad voortbrengt, en de fruitboom vrucht voortbrengend naar zijn aard, wiens zaad in zichzelf is, op de aarde: en zo was het.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.

Herziene Statenvertaling

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.

Naardense bijbel

Dan zegt God: laat het land groen doen groeien, een gewas dat zaad zaait, een vruchtdragend geboomte dat vrucht maakt naar zijn verschil met daarin zijn zaad over het land! en zo geschiedt.

Versverwijzingen

Opmerkingen