Genesis 1:28

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee over de vogels in de (eerste) hemel* en over al de dieren die over het land bewegen.    

Strong

H430H1288H559H6509H7235H4390H853H776H3533H7287H1710H3220H5775H8064H3605H2416H7430H5921

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Elohim blessed them, and Elohim said to them: Be fruitful and increase; fill the earth and subdue it. Hold sway over the fish of the sea and over the flyer of the heavens, over every domestic beast, over all the earth and over every animal that is moving on the earth.Elohim zegende hen, en Elohim zei tot hen: Wees vruchtbaar en word groter; vul de aarde en onderwerp haar. Houd de macht over de vissen van de zee en over de vlieger van de hemel, over elk huisdier, over de hele aarde en over elk dier dat zich op de aarde beweegt.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And blessing them is the Elohim. And saying to them is the Elohim, “Be fruitful and increase and fill the earth, and subdue it. And sway over the fish of the sea, and over the flyer of the heavens, and over the beast, and over all the earth, and over all life moving on the land.En hen zegenen is de Elohim. En tot hen zeggende is de Elohim: “Wees vruchtbaar en word vergroot en vervul de aarde en onderwerp haar. En zwaai over de vissen van de zee, en over de vlieger van de hemel, en over het beest, en over de hele aarde, en over al het leven dat zich op het land verplaatst.

King James

EngelsVertaling
And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.En God zegende hen, en God zei tot hen: Wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervul de aarde en onderwerp haar; en heers over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de lucht, en over al het levende dat leeft. beweegt over de aarde.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

Herziene Statenvertaling

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over  de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Naardense bijbel

Dan zegent hij hen, God, en hij zegt tot hen, God: draagt vrucht, wordt overvloedig, vervult het land en bedwingt het! en daalt neer bij de vissen van de zee en het gevogelte van de hemel, bij alle leven dat kruipt over het land!

Versverwijzingen

Genesis 8:17 (Statenvertaling)
Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde.

Genesis 9:1-2 (Statenvertaling)
1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde! 2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.

Genesis 9:7 (Statenvertaling)
Maar gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; teelt overvloediglijk voort op de aarde, en vermenigvuldigt op dezelve.

Opmerkingen

*Het woord Hemel (H8064) staat in een meervoudsvorm. Dat impliceert dat er meerdere hemelen zijn. Volgens 2 Korinthe 12:2 is er sprake van een derde hemel. Er is gekozen om de hemel van Genesis 1:6-8 (atmosfeer) de ‘eerste’ hemel te noemen. De tweede hemel zou dan het heelal zijn en de derde hemel de hemel waar God en Christus zich bevinden.