Genesis 3:6

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog en een boom om inzicht door te krijgen. Zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.  

Strong

H802H7200H3588H6086H2896H3978H3588H1931H8378H5869H2530H7919H3947H4480H6529H398H5414H1571H376H5973

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Then the woman saw that the tree was good for food, that it brought a yearning to the eyes and that the tree was desirable for gaining insight. So she took of its fruit and ate. She also gave some to her husband with her, and he ate.Toen zag de vrouw dat de boom goed was voor voedsel, dat het verlangen in de ogen opwekte en dat de boom wenselijk was om inzicht te krijgen. Dus nam ze van de vrucht en at. Ze gaf ook wat mee aan haar man, en hij at.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And seeing is the woman that the tree is good for food, and that it brings a yearning to the eyes, and is to be coveted as the tree to make one intelligent. And taking is she of its fruit and is eating, and she is giving, moreover, to her husband with her, and they are eating.En ziende is de vrouw dat de boom goed is voor voedsel, en dat het een verlangen in de ogen brengt, en begeerd moet worden als de boom om iemand intelligent te maken. En neemt ze van de vrucht en eet, en ze geeft bovendien met haar aan haar man, en zij eten.

King James

EngelsVertaling
And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.En toen de vrouw zag dat de boom goed was voor voedsel, en dat het aangenaam was voor de ogen, en een boom om wijs te maken, nam ze van de vrucht ervan en at, en gaf ook aan haar man. met haar; en hij at.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Herziene Statenvertaling

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Naardense bijbel

Dan ziet de vrouw dat de boom goed is om van te eten, en dat hij een lust is voor de ogen en begeerlijk, de boom, om verstand te krijgen; dan neemt zij van zijn vrucht en eet; ze geeft ook aan haar man met haar, en hij eet.

Versverwijzingen

Romeinen 5:12 (Statenvertaling)
Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Romeinen 5:14-15 (Statenvertaling)
14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

1 Timótheüs 2:14 (Statenvertaling)
En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

Opmerkingen

NBG: En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
HB: De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken! Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man, die bij haar was, van de vruchten en hij at er ook van.
WV: Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.